Služby v oblasti prevence rizik (BOZP)

(prováděné odborně způsobilou osobou v prevenci rizik)

Dokumentace

 • Identifikace a hodnocení rizik (zejména dle § 102 a dalších zákoníku práce)
 • Kategorizace prací ve smyslu § 37 zákona 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • Vyhodnocení zdrojů rizik pro poskytování OOPP
 • Směrnice pro používání a poskytování OOPP a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků
 • Směrnice určující seznam prací a pracovišť zakázaných těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým
 • Směrnice k zajištění BOZP v organizaci
 • Směrnice pro provozování referentských vozidel
 • Směrnice BOZP – Zásady poskytování první pomoci při úrazech a haváriích
 • Smlouvu o zajištění pracovnělékařských služeb (vzor)
 • Formuláře pro pracovnělékařské prohlídky (vzory)
 • Osnova a časový rozvrh školení BOZP pro zaměstnance
 • Osnova a časový rozvrh školení BOZP pro vedoucí zaměstnance
 • Osnovy a časové rozvrhy ostatních specializovaných školení z oblasti BOZP
 • Zpracování podkladů pro jednotlivé druhy nebo témata školení z oblasti BOZP
 • Provozní řády technických zařízení a provozoven (např. sklady, sklady hořlavých kapalin a plynů, kotelny, truhlárny apod.)
 • Bezpečnostní předpisy (pokyny) pro práce na dřevoobráběcích, kovoobráběcích a ostatních strojích, včetně kuchyňských apod.
 • Bezpečnostní předpisy (pokyny) pro práce s elektrickým nářadím a elektrickými spotřebiči
 • Bezpečnostní předpis pro práci ve výškách
 • Zpracování technické dokumentace žebříků, regálů, manipulačních vozíků, ocelových konstrukcí apod.
 • Zpracování a vystavení protokolu o kontrole žebříků, regálů, manipulačních vozíků, ocelových konstrukcí apod.
 • Zpracování protokolu o běžné kontrole ocelových nebo dřevěných konstrukcí
 • Kniha kontrol BOZP – dodání i vedení
 • Kniha úrazů – dodání i vedení
 • Záznam o úrazu
 • Ostatní dokumentace BOZP dle požadavků

Školení

 • Opakovaná i vstupní školení BOZP pro zaměstnance včetně prokazatelného přezkoušení
 • Školení BOZP pro vedoucí zaměstnance včetně prokazatelného přezkoušení a vydání dokladu o ověření znalostí
 • Specializovaná školení na jednotlivé činnosti (práce na obráběcích strojích na kovy a dřevo, práce ve výškách, obsluha zahradnických strojů, motorových řetězových pil apod.)
 • Školení řidičů referentských vozidel (ve smyslu ustanovení zákoníku práce)

Ostatní činnosti

 • Seznámení zaměstnanců s hodnocenými riziky pro zařazování do kategorie prací
 • Seznámení zaměstnanců se zařazením do kategorie prací
 • Seznámení zaměstnanců s návody k obsluze jednotlivých zařízení a nářadí
 • Kontrola zaměstnanců, zda nejsou pod vlivem alkoholu (dechová zkouška kalibrovaným přístrojem) – jen na základě vyžádání a pověření
 • Provedení roční prověrky BOZP včetně zápisu a návrhu na opatření pro odstranění zjištěných závad
 • Sledování termínů kontrol a revizí vyhrazených technických zařízení
 • Zajištění kontrol a revizí vyhrazených technických zařízení
 • Provedení kontrol žebříků, regálů, manipulačních vozíků a dalších pomocných technických prostředků
 • Provedení běžných kontrol ocelových a dřevěných konstrukcí
 • Zajištění koordinátora BOZP na staveništi
 • Dodání a instalace bezpečnostních a výstražných tabulek (samolepících a plastových včetně fotoluminiscenčního provedení)
 • Dodání lékárniček první pomoci pro administrativu, výrobu a školství
 • Kontrola dodržování předpisů o BOZP prostřednictvím odborně způsobilé osoby
 • Komplexní vedení dokumentace BOZP včetně aktualizace
 • Zastupování právnické osoby před orgány státní správy v oblasti prevence rizik (na základě plné moci)
 • Metodická pomoc při zpracování a odesílání záznamu o úrazu
 • Konzultační a poradenská činnost v oblasti prevence rizik (BOZP)
Copyright  ©   BozPoN CZ s.r.o.                                       On-line: 1 - Návštěvy dnes: 5 - Celkem : 250328                                    |    home    |    site maps    |    contact