Služby v oblasti PO

(prováděné odborně způsobilou osobou v PO, případně preventistou PO)

Dokumentace

 • Zpracování dokumentace o začlenění činností do kategorií podle požárního nebezpečí
 • Posouzení požárního nebezpečí
 • Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany
 • Stanovení podmínek požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím
 • Stanovení podmínek požární bezpečnosti při pracích s nebezpečím vzniku požáru nebo výbuchu (včetně provozování efektů s otevřeným ohněm na kulturních akcích)
 • Zabezpečení a organizační uspořádání požární ochrany v období sklizně pícnin a obilovin
 • Zpracování identifikační karty prostoru
 • Požární řády pracovišť, kde se vykonávají činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím, včetně povinných příloh
 • Požární poplachové směrnice
 • Požární evakuační plán (textová i grafická část)
 • Dokumentace zdolávání požárů
 • Řád ohlašovny požárů
 • Tématický plán a časový rozvrh školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
 • Tématický plán a časový rozvrh odborné přípravy preventivních požárních hlídek
 • Tématický plán a časový rozvrh odborné přípravy preventistů požární ochrany
 • Zpracování podkladů (témat) pro jednotlivé druhy školení o požární ochraně
 • Dokumentace o provedeném školení zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců
 • Dokumentace o odborné přípravě preventivních požárních hlídek
 • Dokumentace o odborné přípravě preventistů požární ochrany
 • Požární kniha – dodání i vedení
 • Dokumentace o činnosti a akceschopnosti jednotky požární ochrany, případně požární hlídky
 • Dokumentace o zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce nebo společné jednotky požární ochrany
 • Požární řád obce
 • Dokumentace k zabezpečení preventivně výchovné činnosti v obci
 • Dokumentace k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob
 • Dokumentace obce k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů
 • Dokumentace obce k zabezpečení úkolů požární ochrany pro období ohrožení státu a válečného stavu

Školení

 • Opakovaná a vstupní školení požární ochrany pro zaměstnance včetně prokazatelného přezkoušení
 • Školení požární ochrany pro vedoucí zaměstnance včetně prokazatelného přezkoušení a vydání dokladu o ověření znalostí
 • Odborná příprava zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek včetně prokazatelného přezkoušení a vydání dokladu o ověření znalostí
 • Odborná příprava preventivní požární hlídky určené pro akce s větším počtem osob včetně prokazatelného přezkoušení a vydání dokladu o ověření znalostí
 • Odborná příprava preventistů požární ochrany včetně prokazatelného přezkoušení a vydání dokladu o ověření znalostí

Ostatní činnosti

 • Preventivní požární prohlídka včetně zápisu do požární knihy a návrhu opatření na odstranění závad
 • Odborná pomoc při rozmístění bezpečnostních a výstražných tabulek a věcných prostředků požární ochrany včetně určení počtu a druhu
 • Metodická pomoc při zajišťování cvičného požárního poplachu
 • Sledování termínů kontrol provozuschopnosti vyhrazených věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení
 • Zajištění kontrol provozuschopnosti vyhrazených věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení
 • Praktická ukázka hašení pomocí přenosných hasících přístrojů (na vyžádání)
 • Dodání a instalace požárně bezpečnostních tabulek (samolepících a plastových včetně fotoluminiscenčního provedení)
 • Dodání a instalace přenosných hasících přístrojů
 • Dodání autonomních hlásičů požáru (dle EN 14604)
 • Dodání hlásičů oxidu uhelnatého (CO)
 • Dodání hlásičů plynu a LPG (detekuje zemní plyn i propan-butan)
 • Roční kontrola dokumentace požární ochrany včetně případné aktualizace
 • Kontrola dodržování předpisů o požární ochraně prostřednictvím odborně způsobilé osoby
 • Zastupování právnické osoby před orgány státní správy v oblasti PO (na základě plné moci)
 • Zajištění vypracování požárně bezpečnostního řešení ke kolaudačnímu řízení
 • Komplexní vedení dokumentace PO včetně aktualizace
 • Konzultační a poradenská činnost v oblasti požární ochrany
Copyright  ©   BozPoN CZ s.r.o.                                       On-line: 1 - Návštěvy dnes: 4 - Celkem : 250206                                    |    home    |    site maps    |    contact